Inloggen

Reglement

Wie kan deelnemen?

De DiaBeatit Run is een fondsenwervend evenement. Het doel is om zoveel mogelijk sponsorgelden te realiseren ten behoeve van het Diabetes Fonds. Iedereen kan meedoen en is welkom in een Team. Je kunt je actief inzetten voor het Diabetes Fonds als Runner, begeleider, fondsenwerver of een van de andere teamfuncties die als volwaardig teamlid deelnemen. Voor de Runners geldt dat zij de loopafstanden zelf kunnen bepalen. Als zij maar de 84 kilometer in estafettevorm afleggen. 

Het aantal teams, Runners en overige teamfuncties

 • Een Team kan pas definitief deelnemen als het inschrijfgeld is overgemaakt tijdens het aanmelden. We vragen aan de teams om gemiddeld € 500,- per Runner op te halen;
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen van het streefbedrag af te wijken;
 • Een Team bestaat uit minimaal één en maximaal twaalf Runners;
 • De Runners lopen het parcours volledig of in estafettevorm. Wisselen kan op de checkpoints of overige aangewezen (rust)punten;
 • Er loopt altijd minimaal één Runner per team;
 • Elk team heeft minimaal één Begeleider;
 • Er is geen maximum voor de andere teamfuncties (Begeleiders, Fondsenwervers, etc.);
 • Ieder team heeft minstens één Teamcaptain die voor de organisatie van de DiaBeatit Run te allen tijde aanspreekpunt is;
 • Bij de start en de finish is het wenselijk, maar niet verplicht om met het volledige Team aanwezig te zijn.

Inschrijving en fondsenwerving

 • Inschrijven kan tot vrijdag 22 september 2017;
 • Het inschrijfgeld bedraagt € 27,50,- per Runner en Begeleider. Hiervoor krijg je een compleet pakket aan begeleiding, faciliteiten inclusief lunch, snacks en drinken voor onderweg (early bird tarief voor particulieren t/m eind mei 2017).
 • De inschrijving is pas definitief zodra de betaling voldaan is;
 • Het Diabetes Fonds vraagt aan alle deelnemers zich in te zetten door een streefbedrag van minimaal l € 500,- gemiddeld per Runner te werven. Deze gelden worden rechtstreeks gestort op de rekening van het Diabetes Fonds tbv diabetesonderzoek.
 • Bij inschrijvingen wordt het inschrijfgeld binnen zes weken afgeschreven door het Diabetes Fonds indien gekozen is voor betaling via incasso;
 • Indien Teams of individuele deelnemers niet meedoen, zich voor het evenement afmelden of om welke reden dan ook gediskwalificeerd worden, wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd. Een deelnemer kan zich wel door een ander laten vervangen, mits dit uiterlijk 23 september 2017 wordt doorgegeven en door de organisatie is bevestigd;
 • Deelnemers vergewissen zich ervan dat er geen medische bezwaren zijn voor deelname. De organisatie is gerechtigd een medische verklaring te eisen, en maakt van dit recht gebruik, en deelname te weigeren of deelnemers uit het parcours te nemen;
 • Iedere deelnemer ontvangt automatisch nieuwsbrieven van de DiaBeatit Run. Desgewenst kan de deelnemer zich voor de betreffende nieuwsbrief afmelden.

Wat gebeurt er met je geld?

De opbrengst van de DiaBeatit Run komt ten goede aan het Diabetes Fonds. Met de opbrengst kan het Diabetes Fonds ervoor zorgen dat er meer onderzoek naar de genezing van diabetes kan plaats vinden. Want alleen door onderzoek kan diabetes ooit genezen. Indien een team van deelname moet afzien, worden donateurs door het desbetreffende Team geïnformeerd en hebben deze donateurs de mogelijkheid om hun donatie terug te vorderen tot 30 dagen na de start van het evenement.

Route, milieu en veiligheid

 • De organisatie tracht de route op 84 km (twee marathons) te houden. Een afwijking is niet uitgesloten;
 • De definitieve route wordt niet eerder dan 29 september 2017 vastgesteld. Dit i.v.m. met bijvoorbeeld onverwachte werkzaamheden aan wegen of looppaden. Delen van de conceptroute worden eerder vrijgegeven;
 • De route wordt niet op een afgesloten parcours gereden: deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu;
 • Afval wordt niet op straat gegooid, de organisatie zorgt voor afvalpunten op de checkpoints en tussenliggende rustlocaties;
 • Verzorging voor de Runners dient te geschieden op de toegewezen locaties of algemene parkeerplaatsen en mag het overige verkeer niet hinderen;
 • De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in;
 • Verantwoordelijkheid voor de veiligheid ligt bij de deelnemers. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers, waarbij de organisatie een beroep doet op het gezond verstand van iedereen;
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk en verzekerd voor schade aangebracht aan derden;
 • De deelnemers dienen zich strikt aan de verkeersregels te houden;
 • Alle verkeersregels zijn van toepassing;
 • Deelnemers moeten de aanwijzingen van de politie en de organisatie te allen tijde opvolgen;
 • Tussen de checkpoints en de rustpunten zijn er voldoende mogelijkheden voor begeleiders om op parkeerplaatsen de Runners op te wachten. Het meerijden op lage snelheid van volgauto's op naastgelegen wegen en fietspaden is verboden. Hierdoor worden niet alleen overige verkeersdeelnemers in gevaar gebracht, maar ook de goede naam van het Diabetes Fonds, dat mogelijk hierop door instanties en media wordt aangesproken;
 • Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.

Aansprakelijkheid van de DiaBeatit Run, organisatoren en vrijwilligers

 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van deelnemers en overige bezoekers;
 • De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden; 
 • Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht, artikel 6:75BW) besluiten het evenement af te gelasten, voortijdig te beëindigen of op te schorten. Door het besluit hiertoe ontstaat geen aansprakelijkheid voor de vergoeding van door deelnemer gemaakte kosten in verband met het evenement;
 • Deelname geschiedt voor eigen risico. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade direct is toe te rekenen aan de organisatie op grond van een onrechtmatige daad (artikel 6:162BW);
 • Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert;
 • Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement;
 • Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement;
 • Deelnemer vrijwaart organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade;
 • Sponsors van het evenement en de gemeenten waarin het evenement plaatsvindt zijn op dezelfde voet als organisator uitgesloten van aansprakelijkheid;
 • Geschillen tussen organisator en deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien een van de beide partijen verklaart dat dit het geval is. Tenzij anders wordt overeengekomen, komen de kosten voor arbitrage voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld.

Overige regels deelname

 • De minimum leeftijd voor deelname is 12 jaar;
 • Runners jonger dan 16 jaar mogen alleen meedoen na schriftelijke toestemming van ouders/voogd en de organisatie en onder verantwoordelijkheid van hun ouders/voogd of door hen aangewezen begeleiders;
 • Deelnemers gaan akkoord met kosteloos gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d voor promotionele doeleinden van de organisatie.

Diabeatit

589 treden,
84 km, 1 doel